Megosztás

Május lévén – könyvelők jól tudják – gőzerővel folyik a tavalyi év zárása, bevallások elkészítése, és az (egyszerűsített) éves beszámolók letétbe helyezése. De mi a helyzet akkor, ha a cégünk frissen alakult? Melyik időszakra kell beszámolót készítenünk?

Minden cég előtársasági időszakkal indul, mely időtartam a pár naptól több hónapig is húzódhat. Előtársasági időszaknak nevezzük a cégalapítástól a cégbírósági bejegyzésig eltelt időt.
A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) előírása szerint a gazdasági társaság a létesítő okirat közjegyzői okiratba foglalásától, vagy ügyvédi, vagy jogtanácsosi ellenjegyzésétől kezdődően a létrehozni kívánt társaság előtársaságaként működhet. Üzletszerű gazdasági tevékenységet az előtársaság a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtását követően folytathat (Ptk. 3:101. § (1) bekezdés).

A beszámoló készítés rendjét a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény határozza meg. A szabály szerint a jogelőd nélkül alapított vállalkozó az üzleti évnek minősülő előtársasági időszakról – főszabály szerint – könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni. A beszámolási (beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali és közzétételi) kötelezettségnek a vállalkozó cégjegyzékbe való bejegyzésének, illetve a cégbejegyzés iránti kérelem jogerős elutasításának, vagy a cégbejegyzési eljárás megszüntetésének napját követő harmadik hónap utolsó napjáig köteles eleget tenni.

Az általában rövid idő alatt lezajló cégbejegyzésekre tekintettel a Szt. kivételt is megfogalmaz. Nem kell az előtársasági időszakról, mint önálló üzleti évről külön beszámolót készíteni, ha ezen időszak alatt a vállalkozó vállalkozási tevékenységét nem kezdte meg, és a bejegyzésre az üzleti év naptári évnek megfelelő, illetve a választott mérlegfordulónapjáig sor került. Ez esetben az első üzleti év a létesítő okirat ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától a bejegyzett társaság üzleti évének mérlegfordulónapjáig tart.
Például ha december 18-án ügyvédi ellenjegyzéssel céget alapítunk és a cég bejegyzése december 28-án megtörténik, és ez időszak alatt nem végeztünk gazdasági tevékenységet, akkor a beszámolót a december 18-31-ig terjedő időszakra kell elkészíteni. Ha azonban a cégbejegyzésünk kicsit elhúzódik és erre a következő év január 28-án kerül sor, akkor előtársasági beszámolót készítünk dec.18-jan.28-ig terjedő időszakra.

Az is előfordulhat azonban, hogy a gazdasági társaságot a cégbíróság nem jegyzi be, a bejegyzési kérelmet elutasítja. Az előtársasági időszak ekkor az elutasítás napjáig tart. Az alapítástól eddig a napig eltelt időszak gazdasági tevékenységéről a számviteli törvény előírásai szerint be kell számolni. A számviteli törvény szerint, amennyiben a vállalkozót a cégjegyzékbe nem jegyzik be, az előtársasági időszakról készült beszámoló összeállítását követően, a jogutód nélküli megszűnés szabályai szerint, alapvetően a végelszámolás szabályainak figyelembevételével kell elszámolni az előtársasági időszak hitelezőivel és az alapítókkal.