Megosztás

Az Art. 38.§-a szerint, a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó (pl.: áfás, evás, stb.) – törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközök kivételével köteles pénzeszközeit pénzforgalmi számlán tartani, pénzforgalmát pénzforgalmi számlán lebonyolítani, s ennek érdekében pénzforgalmi számlaszerződést kötni.

A 2012. évi LXIX. törvényben foglalt 2013-ra vonatkozó módosítás következményeként, a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó az adóköteles tevékenysége keretében más, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak a vele vagy más jogalannyal kötött szerződés alapján, az abban meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés – általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval növelt – ellenértékeként, szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb 1,5 millió forint összegben teljesíthet készpénzszolgáltatást.

Azon készpénzben teljesített kifizetéseket, amelyeket a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó ugyanazon felek között kötött szerződések alapján ugyanazon adózó részére teljesít, a 38.§ (3) bekezdés alkalmazásában egy szerződés alapján teljesített készpénzszolgáltatásnak kell tekinteni, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a felek közötti jogügylet nem rendeltetésszerű joggyakorlás miatt került több szerződésben meghatározásra. Amennyiben 1.500.000 forintnál több készpénzt fizetünk ki a másik adózónak, aki bankszámla nyitására kötelezett, akkor a többlet után 20% mulasztási bírságot fizetünk. De nem csak mi, hanem a másik fél is!

Az adózás rendjéről szóló törvény 17.§-a értelmében, a készpénzfizetés napjától számított 15 napon belül az állami adóhatósághoz a vevőnek, a szolgáltatás igénybe vevőjének – a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek kivételével – be kell jelentenie
a) a kapcsolt vállalkozások között létrejött, egymillió forintot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást,
b) egyéb esetben a kétmillió forintot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást.
A 40-es jelű, bejelentés a készpénzfizetésről elnevezésű nyomtatványt kell alkalmazni a bejelentési kötelezettség teljesítésére. Csak a bankjeggyel és érmével történő fizetés minősül készpénzfizetésnek, tehát ha készpénzt küldünk vagy személyesen befizetünk a másik fél bankszámlájára, az már nem minősül készpénzfizetésnek.

Az ugyanazon törvényben szereplő két rendelkezés – 2 Mft bejelenteni, 1,5 Mft felett bírságolni, – között összhangot nem kell keresni, az adóhatóság tájékoztatása szerint is a két szabály alkalmazása egymástól függetlenül, más célok mentén történik. A bejelentési kötelezettség a pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett adózók közötti jogügyletekre is vonatkozik, illetve a pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett és a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózók között megvalósult készpénzfizetésre is alkalmazni kell.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény is tartalmaz rendelkezéseket a készpénzek kezelésével kapcsolatban. A 14§ (9) bekezdése értelmében, a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga nem haladhatja meg az előző üzleti év éves szintre számított összes bevételének 10 %-át, illetve – ha az előző üzleti év összes bevételének 10 %-a nem éri el az 500 ezer forintot – akkor az 500 ezer forintot. Ez a szabályozás 2012. január 1-től 2012. november 30-ig volt hatályban. Decembertől ez a korlátozás megszűnt. (Hatályon kívül helyezte: 2012. évi CXLVI. törvény 25. §. Hatálytalan: 2012. XII. 1-től.)

Ugyanakkor megmaradt az a kötelezettség, hogy a pénzkezelési szabályzatban meg kell határozni a napi készpénz záró-állomány maximális nagyságrendjét. A pénzkezelési szabályzatban ugyanis rendelkezni kell legalább:
– a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről,
– a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi szabályairól,
– a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról,
– a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről,
– a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről,
– a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról,
– az ellenőrzés gyakoriságáról,
– a pénzszállítás feltételeiről,
– a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról.