Megosztás

Az állami adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény rendelkezései alapján 2006. szeptembere óta alkalmazza az adószám felfüggesztés intézményét. Az adószám felfüggesztése jelentős anyagi hátrányt okozhat az adózónak, hiszen annak időtartamára vonatkozóan sem a felfüggesztés alatt, sem később nem érvényesíthet adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést, költségvetési támogatás igénylést. Az adózó ilyen jellegű kérelmei akkor is csak a felfüggesztés esetleges megszüntetését követően teljesíthetőek, ha a korábbi időszakra vonatkoznak. Az adózó a felfüggesztés ideje alatt tovább folytathatja gazdasági tevékenységét, számlát állíthat ki, és szerződéseket is köthet, valamint adóbevallási és adófizetési kötelezettségeit is teljesítenie kell.

Milyen okok vezethetnek ehhez a jelentős szankcióhoz? Nézzük az eseteket:

a) az adózónak postai úton, hivatalos iratként kézbesített adóhatósági irat két egymást követő alkalommal a feladóhoz a címzett ismeretlensége miatt érkezett vissza és/vagy a megfelelő levélszekrény hiánya miatt a címzett számára kézbesíthetetlennek tekinthető,

b) az adózó székhelyén végzett helyszíni eljárás alapján hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó a székhelyén nem található,

c) az adózó az állami adóhatósághoz teljesítendő bevallási vagy adófizetési (adóelőlegfizetési) kötelezettségének a törvényi határidőtől, illetve az esedékességtől számított 365 napon belül, az állami adóhatóság felszólítása ellenére nem tesz eleget.

Az állami adóhatóság az adószám felfüggesztését hirdetményi úton közli az adózóval. A hirdetményt 15 – törlést elrendelő határozat esetén 8 – napra az állami adóhatóság internetes honlapján közzé kell tenni. A hirdetménynek tartalmaznia kell a honlapon való közzététel napját, a határozatot hozó adóhatóság megnevezését, az ügy számát és tárgyát, az adózó elnevezését, székhelyét és adószámát, valamint azt a figyelemfelhívást, hogy az adóhatóság az adószám (közösségi adószám) felfüggesztéséről, illetve törléséről határozatot hozott, amelyet az adózó vagy képviselője a határozatot hozó adóhatóságnál átvehet, valamint utalást arra, hogy a határozat nem emelkedett jogerőre. Az itt említett határozatot a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik – törlést elrendelő határozat esetén nyolcadik – napon kell közöltnek tekinteni.

Az adóhatóság az adószám alkalmazásának felfüggesztéséről határozattal dönt, a határozat elleni fellebbezést a közléstől számított 8 napon belül lehet előterjeszteni.

Mit tehetünk, ha már megtörtént a felfüggesztés? Kérelmet terjeszthetünk elő a felfüggesztés megszüntetése iránt. Ha a felfüggesztés elrendelésére a fentebbi bekezdés a) vagy b) pontja alapján került sor, az adóhatóság a székhely valódiságát a kérelemben előadottakkal kapcsolatban az adózó székhelyén is vizsgálhatja azzal, hogy a vizsgálat nem számít ellenőrzésnek. Ha az adóhatóság a kérelem alapján megállapítja, hogy a felfüggesztés elrendelésének oka megszűnt, a felfüggesztés megszüntetését határozattal elrendeli, más esetben a kérelmet elutasítja.

A felfüggesztést az adóhatóság határozattal hivatalból is megszüntetheti, ha hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy a felfüggesztés elrendelésének oka megszűnt.

Ha az adózó közösségi adószámmal is rendelkezik, az adóhatóság az adószám felfüggesztésének megszüntetésével egyidejűleg ugyanazon határozatban a közösségi adószám felfüggesztést is megszünteti.