Megosztás

Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete

2017. 04. 18.

Közeledik a határidő, amikor az új számviteli szabályok szerinti első éves beszámolót el kell készíteni. A változások 2016. január 1-jétől hatályosak, a könyvvezetés során már az új szabályokat kellett alkalmazni, ez már nem jelent újdonságot a számviteli szakembereknek.

A beszámoló során azonban még találkozunk olyan előírásokkal, amelyeket első ízben viszünk át a gyakorlatba.

Az éves beszámoló melléklete

Ilyen az éves beszámoló kiegészítő melléklete is. Mivel az egyszerűsített éves beszámolót még szélesebb vállalkozói kör készítheti el mint eddig – az értékhatárok emelése miatt – ezért most az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének változásait foglaljuk össze.

A kiegészítő mellékletének adattartalma

Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének adattartalma csökkent, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény konkrétan rögzíti, hogy milyen tartalommal kell az információkat megjeleníteni. Nézzük, melyek ezek az adatok:

 • A mérleg és az eredménykimutatás összevont, arab számmal jelölt tételeinek összegét, tartalmát külön-külön be kell mutatni, amennyiben azok jelentősnek minősülnek (azt, hogy mi minősül jelentősnek, a számviteli politikában szükséges rögzíteni)
 • ismertetni kell a beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszert, annak főbb jellemzőit, az alkalmazott értékelési eljárásokat, az értékcsökkenés elszámolásának választott módszereit
 • részletezni kell a kivételes nagyságú vagy előfordulású (számviteli politikában rögzített) bevételek, költségek és ráfordítások összegét
 • szerepeltetni kell az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatását évenkénti bontásban
 • be kell mutatni a gazdasági társaság vezető tisztségviselőinek, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összegét, a nevükben vállalt garanciákat, a kamatot és a lényeges egyéb feltételeket, valamint a visszafizetett összegeket és a visszafizetés feltételeit
 • fel kell tüntetni a kapcsolt felekkel lebonyolított ügyleteket, ha ezek az ügyletek lényegesek (számviteli politika) és nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg. Be kell mutatni ezeknek az ügyleteknek az értékét, a kapcsolt féllel fennálló kapcsolat jellegét és az ügyletekkel kapcsolatos egyéb, a vállalkozás pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges információkat
 • be kell mutatni hogy mennyi az anya- és a leányvállalattal szembeni követelés, illetve kötelezettség az alábbi mérlegsorokból: tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban, követelések kapcsolt vállalkozással szemben, hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben, tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben, rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
 • részletezni kell a kimutatott kötelezettségekből azoknak a kötelezettségeknek a teljes összegét, amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint 5 év
 • ki kell emelni azoknak a kötelezettségeknek a teljes összegét, amelyek zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosítottak, feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját
 • ismertetni kell a visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatokat, a megszerzés indokát, a saját részvények, üzletrészek számát és névértékét, azoknak a jegyzett tőkéhez viszonyított arányát, valamint
 • a saját részvények, üzletrészek visszterhes megszerzése vagy elidegenítése esetén a kifizetett vagy kapott ellenérték összegét
 • a visszaváltható részvények megszerzésével kapcsolatos – előző két pontban részletezett – adatok

Mérleg és eredmény kimutatás gyorsan - Armada könyvelőprogrammal

 • a valós értéken történő értékelés alkalmazása esetén ismertetni kell:

az általános értékelési eljárásokkal számított piaci érték esetén alkalmazott feltételeket,

a számított piaci érték meghatározásánál figyelembe vett tényezőket,

a valós értékelés értékelési különbözetének nagyságát, tárgyévi változását,

a pénzügyi instrumentumok csoportjait és valós értékét,

a származékos ügyletek csoportjait, nagyságát, lejárati idejét, eredményre gyakorolt várható hatását,

a valós értékelés értékelési tartalékának tárgyévi változását.

 • meg kell adni a tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát

Ha már egész évben olyan gondos volt a könyvelésünk, akkor ilyenkor egy kis odafigyeléssel precíz és a szabályokat tiszteletben tartva készíthetjük az éves beszámoló kiegészítő mellékletét.